Zverejňujeme

Detský domov Dedina MládežeZverejňujeme

 

Detský domov Dedina Mládeže

Brigádnická č.1

946 03 Dedina Mládeže

                    Výročná správa za rok 2017

 

1.    Základné údaje

Názov DeD:                            Detský domov Dedina Mládeže

Adresa:                                  Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže

IČO:                                            00350311

Zriaďovateľ:                          Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Štatutár:                                Mgr.Jaroslav Szabó, riaditeľ

Kontakt:                                +421 (0)905 314 165, E-mail: riaditeldml@mail.t-com.sk

Počet zamestnancov:           49

Kapacita zariadenia:               44

 

 

2.    Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Je našim zámerom...

·         Rozvíjať vlastných zamestnancov  - rozvojom, podporou a následným hodnotením riadiť zamestnancov a procesy v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho individuálne potreby

·         Zapájať rodinyzapájať celú širokú rodinu našich detí k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v zariadení

·         Prizývať k spolupráci odbornú verejnosť - prizývať k spolupráci a spolupracovať so zainteresovanými subjektmi ako sú napríklad obce, školy, lekári a iní s cieľom čo najrýchlejšieho a udržateľného návratu dieťaťa do rodiny

·         Vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť - v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky v DeD tak, aby bol zabezpečený potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť

 

3.    Koncepčná časť

3.1.Organizačná štruktúra - viď príloha

3.2.Priestorové usporiadanie - Detský domov Dedina Mládeže vykonáva starostlivosť o deti v kmeňovej budove, ktorá sídli na adrese Brigádnická 1, Dedina Mládeže.  Od

roku 2006 DeD vlastní v obci rodinný dom, na Mičurínovej 10, kde býva 1 samostatná skupina. Od  roku 2015 DeD vlastní byt v Šali ( garsónku ) určený ako priestor pre mladých dospelých.

V kmeňovej budove sú vytvorené podmienky pre starostlivosť o deti v štyroch skupinách a to v nasledovnom zložení:

1.      1 špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnou  poruchou s počtom detí 7.

2.      1 špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnou  poruchou s počtom detí 7.

3.      1 špecializ. samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihom s počtom detí 6.  

4.      1 špecializ. samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihom s počtom detí 6.  

Skupina mladých dospelých obýva samostatné priestory v kmeňovej budove DeD.

5.      1 samostatná skupina, ktorá sídli v RD s počtom detí 10.

 

4.    Metodická časť

Tvorba spoločného plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vzniká na prípadových konferenciách, uskutočňovaných v prípade každého dieťaťa minimálne dvakrát ročne. Na prípadové konferencie DeD spolu s UPSVR prizýva rodičov detí prípadne širšie príbuzenstvo, osoby dieťaťu blízke, zástupcov obce, školy dieťaťa, podľa potreby lekára  a iných účastníkov, ktorí môžu spolupracovať na návrate dieťaťa späť do rodiny.

Práca s rodičmi a príbuznými detí prebieha tiež priamo v DeD, keď prídu do detského domova na pobyt v rodičovskej izbe, rodičia sú vedení k zmysluplnému tráveniu voľného času s deťmi, k dodržiavaniu určitých pravidiel, k potrebe vychovávať deti, ktoré sa potom prejaví na ich správaní / bude menej problémové /,keď prichádzajú rodičia ŠSS pre deti s ŤZP je im poskytované poradenstvo v starostlivosti o ich dieťa a majú možnosť zaučiť sa v činnostiach  opatrovateľskej starostlivosti o deti

DeD realizuje podporné programy pre profesionálnych rodičov, ktorý sa starajú o deti v ich domácom prostredí najmä formou vzdelávania, supervízie a pravidelných interdisciplinárnych stretnutí s odborným tímom DeD

DeD pracuje  s mladými dospelými formou individuálneho koučingu a sprevádzania k samostatnosti prostredníctvom v danej oblasti preškoleného sociálneho pracovníka

Detský domov samozrejme zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zverené deti kvalifikovaným personálom v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa.

5.    Vzdelávanie a supervízia

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2016

 

Názov vzdelávania                                                                            počet zamestn.

Ročná uzávierka Softip                                                                                             1

FRaZ Nitra, UPSVaR, pracovné stretnutie v Nitre                                                    2

Registratúrny poriadok                                                                                            1

UPSVaR, metodické stretnutie v Kolíňanoch                                                             2

Zákl. kurz ROR metóda, sl.komora psych. 2 dni                                                      1

Stretnutie vedúcich oddelení SPODSK, UPSVaR Nitra                                             1

Porada odboru fin.a sekcie ekonomiky         2 dni                                                   2

Správa majetku štátu, evidencia majetku                                                                 1

Metodické stretnutie špec.ped. a lieč.ped.                                                               1     

Metodické stretnu. PR a koordinátorov CPPR                                                         1

Európske trendy s rod., UPSVaR a Úsmev ako dar                                                   1

Vzťahové väzby a ich vplyv na správanie detí, FRaZ                                                            1

Zákl. kurz ROR metóda          2 dni                                                                          1

Manažérske zručnosti                                                                                                           1

Výcvik asertivity, 3 dni                                                                                             12

Zákl. kurz ROR metóda 2 dni                                                                                       1

Canisterapia                                                                                                               1

Metodické stretnutie pre oblasť výchovy DeD BA                                                     1

Dieťa vytrhnuté z rodiny                                                                                            1

Výchova detí v náhradnej starostlivosti v otázkach sexuality                                  3

Spoluprácou v prospech dieťaťa, LM 2 dni                                                                4

Prevencia a eliminácia násilia na ženách                                                                  2

Pracovné stretnutie v Hnilčíku          3 dni                                                               8

Poruchy učenia, správania osobnostný rozvoj                                                         1

Špecifiká práce s marginalizovanými rodinami                                                      4

Metodické stretnutie psychológov                                                                            1

Prevýchova ako rozvíjanie pozitívneho potenciálu 2 dni                                         3

Zákl. kurz ROR metóda          2 dni                                                                          1

Stretnutie oddelení SPODSK s agendou NRS v Nitre                                                 1

Pracovné stretnutie k IN 065/2016 v Trenčín-Zlatovce                                           1

Vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov v LM 2 dni                                      2

Pracovné stretnutie soc.pracovníkov v Tretnčín-Zlatovce                                        2

Pomáhame deťom osobnostne vyrásť                                                       &

Detský domov Dedina Mládeže">Aktuality

 • Detský domov Dedina Mládeže">Opekačka s mladými nadšencami

  Naši mladí nadšenci prišli na opekačku s deťmi 9.9.2017.
  Pridané/aktualizované: 25.09.2017
 • Detský domov Dedina Mládeže">MDD 3.6.2017

  Dňa 3.6.2017 sa za podpory formy STIGI Trans a našich "mladých nadšencov" a za aktívnej účasti skoro všetkých zamestnancov DeD uskutočnil deň, ktorý ešte viac ako inokedy bol zameraný na naše deti.
  Pridané/aktualizované: 30.06.2017
 • Detský domov Dedina Mládeže">KARNEVAL DM 2017

  Karneval v kultúrnom dome Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Detský domov Dedina Mládeže">Projekty KOMPRAX 2014

  Iuventa usporiadala školenie KOMPRAX ktoré podporilo malé projekty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Detský domov Dedina Mládeže">Náš projekt s SPP Nadácia 2015

  Nadácia SPP podporila náš projekt I. Návraty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Detský domov Dedina Mládeže">Vianočný návrat 2015

  Vďaka dvom firmám: Monstav Nitra s.r.o. a Megaspol sme mohli aj pred Vianocami privítať našich bývalých.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017

Detský domov Dedina MládežeRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec